آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"فک میکنم تازه داره قلقش دستم میاد!" 'Getting the hang of': To learn to handle something with skill. To become familiar with something. داره دستم میاد، قلقشو پیدا کردم.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر