آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

"اون زنده اس!" -"من خوبم. آسیب ندیدم." -"تو باید مرده باشی. اون نیزه می تونست یک گراز وحشی رو بکشه!" -"فک میکنم این هابیت ازونی که نشون میده قوی تره.( نصفش زیر زمینه!)" 'There is more to sb/sth than meets the eye': When you think a situation is not as simple as it seems to be. وقتی موقعیتی یا کسی بیشتر ازون چیزی که نشون میده عملکرد داره.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر