آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"هامفری ممکنه از اینجا با پای پیاده رفته باشه. ما بطور قطع نمیدونیم که اینکار رو نکرده. شاید خیلی این داستان حشرات رو بزرگ کردیم." -"آره، شاید." 'Get carried away': To be so excited about something that you cannot control what you say or do. جوگیر شدن، به چیزی الکی و بی کنترل جو دادن، بزرگ کردن کار کوچک و بی اهمیتی.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر