آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"اوکی، من دیگه در میرم. از پنجره میپرم بیرون." -"نه، خواهش میکنم این کارو نکن. من مدتهاست که منتظرم که با لورین بیرون برم. فقط آروم باش." -"آروم باشم؟!آروم باشم؟! تو کسی رو برای من جور کردی که توی پنج ماه اخیر دوبار باهاش بهم زدم!" 'Make a break for it': You run to escape from something. در رفتن از چیزی، فرار کردن. 'Dump sb': To dump someone: the circumstance where you end a relationship. با کسی در رابطه بهم زدن. این اصطلاح دوبار قبلا تکرار شده است به ویدئوهای مربوطه مراجعه شود. 'Set sb with someone on a date': To pair a person with someone else for a date or the possibility of a romantic relationship. کسی رو با شخص دیگری آشنا کردن به قصد رابطه.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر