آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"خب، لزلی چه نقشه‌ای تو کلشه؟" -"والا از اونجایی که شما دارین رقابت می‌کنین، من فکر می‌کنم نباید در این مورد چیزی بگم. باید بی‌طرف بمونم." -"منصفانه‌س. تری، لزلی چه نقشه‌ای کشیده؟" -"اون داره سعی میکنه یه دلیل تاریخی پیدا کنه ‌که زمینو به صورت محافظت‌شده دربیاره." -"تری، بی‌خیال بابا!" -"لزلی، ای آب زیر کاه! اگه لزلی میخواد برامون تله بزاره ما هم باید به فکر باشیم." Being up to sth: Intending to do something secret or wrong. برای کاری نقشه کشیدن. Fair enough: Said to admit that something is reasonable or acceptable. قبوله‌. منصافانه‌س.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر