آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

Gunning for: Pursuing something or someone aggressively. شدیداً دنبال چیزی بودن. Run over to somewhere: To go to some place very quickly. با عجله و توک پا سر زدن به جایی. Take care of sth: To do what is necessary to treat or deal with a situation. Handle and manage carefully. حل کردن یه مسئله. ترتیب کاری رو دادن.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر