پاسخ تمرین1تا5 آخرفصل1 فیزیک دهم

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

پاسخ تمرین های آخر فصل 1 فیزیک دهم تجربی . م.ضوع : تایید نظریه فیزیکی ، مدل سازی و اندازه گیری .


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر