فیزیک دهم پاسخ تمرین7 آخرفصل1

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

پاسخ تمرین 7 فصل1 فیزیک دهم تجربی . موضوع: محاسبه مساحت سطح زمین و مساحت سرزمین ایران برحسب هکتار .


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر