پاسخ تمرین8و9 آخرفصل1 فیزیک دهم

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

پاسخ تمرین های 8و9 فصل 1 فیزیک دهم تجربی . موضوع : تبدیلات زنجیره ای قیراط به گرم قطعه الماس و تعیین کمیت ها و یکاهای فیزیکی در سیستم SI


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر