اینجا دنیای مجازی است ... دنیای ادمها در پس نقابها...
اینجا دنیای مجازی است ... دنیای ادمها در پس نقابها...

کانال شعر و ادب


اینجا دنیای مجازی است ...
دنیای ادمها در پس نقابها...
نقابهای خوش رنگ
اینجا سرزمین دروغ های باور کردنی است
سرزمینی ک کوکب دخترخاله غزی میشود آرمیتای زغفرانیه.....
وپسران سرزمینش میشوند آرمان دختران.....اینجا سرزمین مجازی است.....
اما یک سوال؟؟؟
خدا ک همان خداست .....
عالم ک همان عالم است....
پس چرا صداقت رنگ باخته اند.....؟
کمی فکر ....من کیستم؟

منبع: 

🆔 @Khoda 💟


0 0