مراقب آدم های آرام زندگیتان باشید !
مراقب آدم های آرام زندگیتان باشید !

کانال شعر و ادب


مراقب آدم های آرام زندگیتان باشید !
آن هایی که گوش میدهند ،
دیرتر غمگین میشوند
سخت عصبانی میشوند
طولانی دوستتان دارند
کم عاشق میشوند
مهربانی را بلدند ، حواسشان به شماست ؛
درد را به جان میگیرند تا شما را نرنجانند ...
آن ها همانهایی هستند که اگر بشکند !
دیگر نیستند !
نه اینکه کم باشند
دیگر نیستند ...

منبع :
🆔 @Khoda 💟


0 0