گاز سبز که برخی از کشورهای اروپایی می خواهند جایگزین گاز فسیلی کنند چیست و چگونه به دست می آید؟
گاز سبز که برخی از کشورهای اروپایی می خواهند جایگزین گاز فسیلی کنند چیست و چگونه به دست می آید؟

گاز سبز (یا بیومتان) نوعی گاز تولید شده از مواد قابل تجزیه زیستی است. این گاز می تواند به همان صورت گاز فسیلی برای پخت و پز و گرم کردن خانه استفاده شود.


بیومتان با تبدیل مواد قابل تجزیه زیستی به گاز با استفاده از فرایندی به نام هضم بی هوازی (Anaerobic Digestion) درست می شود. این فرایند بیوگاز و کود طبیعی ایجاد می کند.

سپس بیوگاز به منظور تولید بیومتان خالص می شود، که می تواند به گاز ملی تزریق شود و همراه با گاز طبیعی فسیلی مصرف شود.

کشورهایی که تصمیم دارند بیوگاز را جانشین گاز فسیلی کنند می گویند که تفاوت اصلی بین بیومتان ​​و گاز فسیلی این است که بیومتان تقریبا بدون کربن است، بنابراین به تغییر آب و هوا نمی انجامد. چراکه بیومتان می تواند از منابع تجدیدپذیری ساخته شود که بخشی از چرخه طبیعی سالانه کربن است (یعنی مقدار کربن موجود در جو که بازیافت می شود و به وسیله گیاهان هنگام رشدشان جذب می شود.)

اما متان سوخت های فسیلی درواقع کربن جدیدی را وارد جو می کند. کربنی که پیش از این به شکل بی ضرر در زیر زمین ذخیره شده بود و پس از استخراج سوخت های فسیلی به چرخه سالانه کربن روی زمین اضافه می شود.

کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس می گویند که گاز سبز می تواند جایگزین گاز فسیلی شود.

 

هضم بی هوازی چیست؟

وقتی در یک مخزن بدون اکسیژن از باکتری ها برای تجزیه مواد قابل تجزیه زیستی مانند علف، استفاده می شود، هضم بی هوازی گفته می شود.

همانطور که علف تجزیه می شود، بیوگاز (گاز زیستی) آزاد و کود طبیعی ایجاد می شود.

سپس بیوگاز از هر گاز دیگری پاک می شود و بیومتان می ماند که می تواند به طور مستقیم به شبکه گاز ملی تزریق شود و جایگزین گاز فسیلی شود.

 

چرا از علف برای ایجاد گاز سبز استفاده می شود؟

علف یک چهارم سطح زمین را در بر می گیرد علف ذاتاً بخشی از چرخه طبیعی سالانه کربن است - دی اکسید کربن را از جو می گیرد تا رشد کند - بنابراین یک منبع انرژی تجدید پذیر تولید می کند و کربن بسیار کمی نیز دارد.




0 0