آیا می دانید که
آیا می دانید که

⇐ آیا می دانید که جلبکی که در اقیانوس های جهان وجود دارد حدود 50 درصد از اکسیژن جهان را تولید می کند.


آیا می دانید که زرافه بلندترین پستاندار است.

آیا می دانید که گراز می تواند با سرعت 48 کیلومتر در ساعت بدود.

آیا می دانید که گرازها 15 سال زندگی می کنند.

آیا می دانید که وقتی توله خرس های قطبی به دنیا می آیند در ماه اول نمی توانند ببینید و یا بشنوند.

آیا می دانید که 2 نفر از هر 5 نفر با عشق اول شان ازدواج می کنند.

آیا می دانید که 30 درصد مردم حاضر نیستند در صندلی توالت عمومی (توالت فرنگی) بنشینند.

آیا می دانید که کمتر از 20٪ از حملات کوسه ها کشنده است.

آیا می دانید که سرانه مطالعه کتاب در ایسلند بیشتر از همه کشورها است.

آیا می دانید که متوسط دمای دوش آب 38 درجه سانتی گراد است.

آیا می دانید که قطرات باران به شکل اشک نیستند. (آنها بیشتر شبیه یک همبرگر ریزند)

آیا می دانید که آفتاب پرست می تواند چشمانش را همزمان در دو جهت حرکت دهد.

آیا می دانید که طول زبان یک آفتاب پرست دو برابر اندازه بدنش است.

آیا می دانید که قد بچه تازه متولد شده کانگورو حدود 2.5 سانتی متر است.
0 0