مول چیست و چرا مورد استفاده قرار می گیرد؟
مول چیست و چرا مورد استفاده قرار می گیرد؟

تعریف ساده ای که از مول می توان ارایه داد این است که مول یک واحد اندازه گیری است. واحدهای جدید اندازه گیری هنگامی اختراع می شوند که واحدهای موجود ناکافی باشند.


واکنش های شیمیایی اغلب در سطوحی صورت می گیرند که در آن استفاده از واحد گرم به کار نمی آید، همچنین استفاده از اعداد مطلق اتم ها / مولکول ها / یون ها نیز آشفتگی ایجاد می کند.

مانند تمام واحدهای اندازه گیری، یک مول هم باید بر پایه چیزی قابل تکرار استوار شده باشد. یک مول مقداری از هر چیزی است که تعداد ذرات آن به اندازه تعداد ذرات 12.000 گرم کربن-12 است.

تعداد ذرات، عدد آووگادرو است که تقریباً  6.02x1023 است. یک مول از اتم های کربن،6.02x1023  اتم کربن است. یک مول از هر چیز دیگری هم 6.02x1023 اتم از آن چیز است. خیلی آسان تر است که کلمه مول را به جای این عدد بنویسیم و بخواهیم آن را به شمار زیادی از چیزها اطلاق کنیم. اساساً به همین دلیل این واحد خاص اختراع شد.

چرا با واحدهایی مانند گرم (و نانوگرم و کیلوگرم و غیره) راحت نیستیم؟ پاسخ این است که مول ها به ما این امکان را می دهند که از یک روش ثابت و بدون تغییر برای تبدیل اتم ها / مولکول ها و گرم استفاده کنیم. مول واحد مناسبی برای استفاده در هنگام انجام محاسبات است.

ممکن است در ابتدا استفاده از مول آسان نباشد، ولی بعداً کار با آن مثل کار با یک واحد عادی خواهد بود.
0 0