دانه برف چه شکلی است؟
دانه برف چه شکلی است؟

دانه برف چه شکلی است؟


دانه برف چه شکلی است؟

شش ضلعی
• پنج ضلعی
•  هفت ضلعی
•  هشت ضلعی

به طور کلی می توان گفت که یک دانه برف شکل بلوری شش ضلعی را دارد. با این وجود اشکال زیاد دیگری را نیز می توان در دانه های برف دید. به عنوان مثال این اشکال می توانند ساده و به شکل ستون یا پیچیده و ستاره ای شکل باشند.

عوامل متفاوتی در این که یک دانه برف چه شکلی می یابد نقش دارند. از جمله آنها دما، رطوبت و فشار جوی است. اختلاف دمای تنها چند درجه ای می تواند باعث ایجاد تفاوت در شکل دانه های برف شود. همین اختلاف دما می تواند یک دانه برف را سوزنی شکل و دیگری را ستاره ای شکل کند.

دانه برف سوزنی شکل که بلند و باریک مانند یک سوزن است، در دمای حدود 23 درجه فارنهایت (5- درجه سانتی گراد) شکل می گیرد. اما یک دانه برف ستاره مانند در دمای نزدیک به 28 درجه فارنهایت (2- سانتی گراد) شکل می گیرد. این به آن معنی است که یک اختلاف دمای چند درجه ای می تواند تفاوت چشمگیری در شکل دانه های برف به وجود آورد.

علاوه بر دما، شرایط درون جو -وقتی دانه برف هنگام شکل گیری اش از میان آن حرکت می کند- نیز اثرگذار است. تأثیر شراط جو بیشتر بر جزئیات شکل دانه برف است تا فرم کلی آن. برای مثال فرم منحصر به فرد بازوی یک دانه برف، از شرایطی که هنگام حرکت به سوی زمین با آن روبرو می شود تأثیر می پذیرد.
0 0