پروانه ها چگونه طعم چیزها را حس می کنند؟
پروانه ها چگونه طعم چیزها را حس می کنند؟

پروانه ها چگونه طعم چیزها را حس می کنند؟ • با شاخک هایشان • با پاهایشان • با زبانشان • با چشمانشان


پروانه ها با پاهایشان چیزها را می چشند. حس گرهای ریز مو مانند پاهای پروانه، تغییرات شیمیایی مضر و همچنین غذا را برای کرم پروانه یا شهد را برای بالغ ها تشخیص می دهند. پروانه ماده، ایمنی یک مکان را برای تخم گذاری تعیین می کند و این کار را با فشار دادن پاهایش بر روی شاخ و برگ برای آزاد کردن مواد شیمیایی دفاعی انجام می دهد.

پروانه علاوه بر استفاده از پاها برای مزه کردن دو راه هم هم برای لمس کردن و بویایی دارد. این دو راه استفاده از پوزه و شاخک است. پوزه زبان دراز و حلقه زده ای است (شبیه شلنگ باغچه که وقتی از آن استفاده نمی کنیم آن را به صورت حلقه شده درمی آوریم.) که زمانی که پروانه از شیره و شهد تغذیه می کند، شبیه نی می شود. شاخک پروانه با لمس کردن مواد غذایی برای پیدا کردن واکنش های شیمیایی هشدار دهنده و بوییدن رایحه که درباره خطرات احتمالی هشدار می دهد به مکان یابی منابع غذایی کمک می کند.
0 0