قلب میگو در کجای آن واقع شده؟
قلب میگو در کجای آن واقع شده؟

میگو ؛ذایی بسیار لذیذ


قلب میگو در کجای آن واقع شده؟

در شکم اش
در دم اش
در سرش
قلب ندارد

قلب میگو در سرش قرار دارد.

حدود 2،000  گونه میگو در جهان وجود دارد. میگو جانور منحصر به فردی است که در هنگام حرکت دم و شکم اش را به سرعت خم می کند و روبه عقب شنا می کند. میگو هم در آب های عمیق و هم در آب های کم عمق اقیانوس زندگی می کند. همچنین در برخی از دریاچه های آب شیرین و چشمه ها هم زندگی می کند.

متوسط اندازه میگو 4 تا 7.5 سانتی متر است، طول بعضی از میگوها هم به 20 سانتی متر می رسد. برخی از گونه های میگو به صورت تجاری برای غذا عمل آورده می شوند.
0 0