بزرگ ترین فرودگاه اروپا کدام است؟
بزرگ ترین فرودگاه اروپا کدام است؟

بزرگ ترین فرودگاه اروپا


بزرگ ترین فرودگاه اروپا کدام است؟

•  هیترو لندن
•  فرانکفورت آلمان
•  شارل دوگل پاریس
•  آتاتورک استانبول

هیترو لندن از نظر حجم مسافر بزرگ ترین فرودگاه اروپا محسوب می شود. در سال 2013، 72 میلیون مسافر از طریق فرودگاه هیترو مسافرت کرده اند. دومین فرودگاه بزرگ اروپا شارل دوگل در پاریس است.

براساس آمارهای سال 2014،76000 نفر در مشاغل مختلف در هیترو لندن شاغل بوده اند. هر روز بیش از 200،000 کیف در میان اسکنر های امنیتی قرار داده می شود.

این فرودگاه منطقه ای به مساحت 11.9 کیلومتر مربع را می پوشاند و دارای پنج پایانه اصلی است. یک پایانه کوچک ششم هم وجود دارد اما تنها برای استفاده خانواده سلطنتی، سران دولت و برخی از افراد مشهور، زمانی که مناسبت و اتفاقی رخ نداده است، به کار می رود.
0 0