پرندگان با چه سرعتی پرواز می کنند؟
پرندگان با چه سرعتی پرواز می کنند؟

سرعت پرندگان


پرندگان با چه سرعتی پرواز می کنند؟

  • 15 کیلومتر بر ساعت
  • 25 کیلومتر بر ساعت
  • 40 کیلومتر بر ساعت
  •  65 کیلومتر بر ساعت

بیشتر پرندگان با سرعت حدود 30 تا 50 کیلومتر بر ساعت پرواز می کنند. اگر پرندگان در معرض خطر و یا در حال شکار کردن باشند سرعت پروازشان تا حد زیادی افزایش می یابد.

سرعت پرواز یک پرنده به چند عامل مختلف بستگی دارد و نکته شگفت آور این است که نوع گونه و یا اندازه پرنده بر سرعت آن اثر نمی گذارد. سرعت پرندگان کوچکی مانند مرغ مگس خوار می تواند به اندازه پرندگان بزرگ تری مانند غازها باشد.

سرعت پرواز از موضوعاتی مانند شرایط آب و هوایی و مدت زمان پرواز تأثیر می پذیرد. سرعت پرنده ای که چندین ساعت پرواز کرده با سرعت پرنده ای که تنها چند دقیقه در هوا بوده یکسان نیست.

وقتی که پرندگان در وضعیت تعقیب و یا شکار کردن هستند، سرعتشان بسیار بیشتر می شود. برای مثال، یک قوش تیز پر معمولاً با سرعت حدود 160 کیلومتر بر ساعت گشت می زند. اگر همان پرنده در حال شکار کردن باشد سرعتش می تواند به بیش از 320 کیلومتر بر ساعت برسد.
0 0