تعبیر خواب آب بازی
 تعبیر خواب آب بازی

تعبیر خواب آب بازی


تعبير خواب آب بازی به روايت آنلی بیتون

1- اگر در خواب خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

2- اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.0 0