تعبیر خواب آب جوش
 تعبیر خواب آب جوش

تعبیر خواب آب جوش


تعبير خواب آب جوش به روايت منوچهر مطيعي تهراني

سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. جوشاندن آب فتنه انگیزی است.
تعبير خواب آب جوش به روايت لوک اویتنهاو
تعبیر آب جوش در خواب دعوا و دشمنی می باشد.0 0