تعبیر خواب آب شدن یخ
تعبیر خواب آب شدن یخ

تعبیر خواب آب شدن یخ


تعبير خواب آب شدن یخ به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.0 0