تعبیر خواب آب گل آلود
تعبیر خواب آب گل آلود

تعبير خواب آب گل آلود به روايت منوچهر مطیعی تهرانی آب لجن آلود ابتلاست، ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می گیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.


تعبير خواب آب گل آلود به روايت لوک اویتنهاو
 تعبیر آب گل آلود در خواب ضرر است
تعبير خواب آب گل آلود به روايت آنلی بیتون
1- دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود را به نومید شدن از زندگی خواهد داد .
2- اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید ، نشانه آن است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد.
3- نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری است.0 0