تعبیر خواب آب میوه
تعبیر خواب آب میوه

تعبیر خواب آب میوه


تعبير خواب آب میوه به روايت لیلا برایت

تعبیر دیدن آب میوه در خواب نشان دهنده غرایز روحى و روانى و هیجانات و علایق شما مى باشد و آب میوه گرفتن، بیانگر فریب خوشى هاى ظاهر را خوردن مى باشد که به زودى هشیار مى شوید.0 0