تعبیر خواب آب و هوا
تعبیر خواب آب و هوا

تعبير خواب آب و هوا به روايت محمد بن سیرین اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند


تعبير خواب آب و هوا به روايت آنلی بیتون
 1 - روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بیننده خواب دارد .
2 ـ اگر خواب ببینید در آب و هوای گرم تنفس می كنید ، نشانه آن است كه به خاطر گناهی كه مرتكب شده اید رنح خواهید كشید .
3 ـ اگر در خواب احساس كنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است كه در امور كار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .
4 ـ اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است كه خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .
تعبير خواب آب و هوا در کتاب سرزمین رویاها
تعبیر خواب آب و هوای خوب: امنیت در همه امور
تعبیر خواب آب و هوای بد: خبرهای نا خوشایند
تعبیر باد شدید: یک رفاقت بزرگ
تعبیر خواب آب و هوای طوفانی: دشمنان بدنبال شکست شما هستند.
تعبیر خواب آب وهوای بارانی: خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین می کند.0 0