تعبیر خواب آبتنی
تعبیر خواب آبتنی

تعبير خواب آبتنی به روايت اچ میلر اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است. اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى کنید نشانگر این است که نقشه هاى شما با شکست روبه رو مى شود. اگر ببینید که با لباس آب تنى مى کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد.


تعبير خواب آبتنی به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می كنید علامت آن است كه شادی های بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.
2ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می كنید ، علامت آن است كه باید به انتظار تجربه اندوه باری بنشینید.
3ـ اگر خواب ببینید كودكان در آب زلالی آب تنی می كنند ، علامت آن است كه افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند كرد.
4ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاكیزه ولی كف آلود شنا می كند،علامت آن است كه به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.
تعبير خواب آبتنی به روايت یوسف نبی (ع)
دیدن خود در آب روشن تندرستی بود.
دیدن خود در آب تیره صدقه دهد.0 0