تعبير خواب آبجو
تعبير خواب آبجو

تعبير خواب آبجو به روايت ابن سیرین اگر کسی در خواب ببیند که آبجو می خورد خدمتکاری موجب آسایش و راحتی او می گردد و اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می دهد.


تعبير خواب آبجو به روايت جابر مغربی
 اگر ببیند آبجو خورد مردی فرومایه به او خدمت می کند، اگر ببیند آبجو شیرین خورد از آن شخص فرومایه منفعت می برد، و اگر ترش باشد از او زیان می بیند.
تعبير خواب آبجو به روايت حضرت صادق (ع)
 تعبیر دیدن آبجو بر چهار وجه است:
1- منفعت
2- بوسه  دادن
3- خدمت کردن
4- مردی فرومایه0 0