تحقیق در مورد خرید خانم ها
تحقیق در مورد خرید خانم هادر تحقیقی که سال 2013 انجام گرفت معلوم شد مردها بعد از 26 دقیقه خرید خسته میشوند ولی این زمان برای خانمها حداقل 2 ساعت است !!


0 0