کماندوی عشق
کماندوی عشقگروهی از مردان در هند وجود دارند به نام کماندوی عشق و از ازدواج هایی که خانواده ها موافق نیستند حمایت میکنند و به آنها سرو سامان میدهند


0 0