کسانی که شب ها عادت دارند روی قسمت چپ بدن خود بخوابند
کسانی که شب ها عادت دارند روی قسمت چپ بدن خود بخوابندکسانی که شب ها عادت دارند روی قسمت چپ بدن خود بخوابند معمولا خواب های ترسناک و وحشتناکی میبینند.و ضرب المثل (از دنده چپ بلند شده)به این دلیل است


0 0