در دوران بارداری اگر قسمتی از بدن مادر آسیب ببیند
در دوران بارداری اگر قسمتی از بدن مادر آسیب ببینددر دوران بارداری اگر قسمتی از بدن مادر آسیب ببیند نوزاد با فرستادن سلول های بنیادی خود به ترمیم عضو آسیب دیده سرعت میبخشد!!


0 0