در جام جهانی 1982
در جام جهانی 1982در جام جهانی 1982 هنگامی گه فرانسه گل چهارم را به کویت زد، امیر کویت وارد زمین شد و به شدت به تصمیم داور اعتراض کرد تا داور گل را مردود اعلام کرد!


0 0