شاهکار مهندسی جهان
شاهکار مهندسی جهانشاهکار مهندسی جهان

پل مالمو یا اورسوند - پل ارتباطی کپنهاگ و سوئد که نیمی از آن به صورت تونل از زیر آب عبور می‌کند تا کشتی‌ها بتوانند از روی آن حرکت کنند و نیمی ازآن روی آب است


0 0