مدیرعامل انجمن تالاسمی
مدیرعامل انجمن تالاسمیمدیرعامل انجمن تالاسمی:

*داروی آهن‌ زدای جدید در داروخانه‌ها موجود نیست
*حذف داروها از پوشش بیمه بازی با جان بیماران است
*مگر می‌شود شب خوابید وصبح بیدار شد و دید دارویی که رایگان بوده حالا باید برای هر قرص 3000تومان بپردازید؟
*مگر بیمار موش آزمایشگاهی است؟


0 0