کشف قدیمی ترین ابزار جهت یابی دریایی
کشف قدیمی ترین ابزار جهت یابی دریاییکشف قدیمی ترین ابزار جهت یابی دریایی :

قدیمی ترین ابزار جهت یابی دریایی (آستروبیا) از بقایای کشتی غرق شده ای در ساحل عمان کشف شد. این کشتی در سال 1503 در پی یک تندباد شدید غرق شد.


0 0