حفاظت رطیل های غول پیکر از غورباغه های کوچک
حفاظت رطیل های غول پیکر از غورباغه های کوچکبرخی رطیل های غول پیکر از قورباغه های کوچک مثل یه حیوان خانگی نگهداری میکنن. رطیل از قورباغه در برابر شکارچیان محافظت می کند و در عوض قورباغه حشراتی را که تخم

های رطیل را میخورند شکار میکند


0 0