دو چیز انسان را نابود میکند
دو چیز انسان را نابود میکنددو چیز انسان را نابود میکند  :

1- مشغول بودن به گذشته

2- مشغول شدن به دیگران

هر کس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد
بهترین انتقام درزندگی این است:
که به راه خودادامه دهید
واتفاقات بد
رافراموش کنید
به هیچکس اجازه ندهید
ازتماشای رنج شمالذت ببرد
شادبودن را سرمشق زندگی خودقراردهید.

ومسیرزندگیتان را
به زیبایی ترسیم کنید.....‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌


0 0