فرزندتان را درمهمانی ها دعوا نکنید
فرزندتان را درمهمانی ها دعوا نکنیدفرزندتان را درمهمانی ها دعوا نکنید

🔹گاهی به خاطر رودربایستی و خجالت، والدین کودک خود را دعوا یا تنبیه می کنند؛ این کار به شدت مضر است، چون عزت نفس و اعتماد به نفس و دلبستگی ایمن کودک را از بین می برد.

✅ بهتر است کودکتان را در آغوش بگیرید و طرف مقابل را هم نوازش کنید و با مهریانی و خنده سوال کنید چی شده؟ بعد از شنیدن توضیحات بدون قضاوت با یک پیشنهاد جدید موضوع را تغییر دهید.


0 0