استفاده از کبوتر برای رساندن پیغام های نظامی و عاشقانه
استفاده از کبوتر برای رساندن پیغام های نظامی و عاشقانهاستفاده از کبوتر برای رساندن پیغام های نظامی و عاشقانه به یونان و ایرانیان باستان بازمیگردد.

در قرن 6 قبل از میلاد در سراسر ایران از کبوتران به منظور برقراری ارتباط با نواحی مختلف استفاده میکرد!


0 0