تعبیر خواب آتش دان
 تعبیر خواب آتش دان

معنی آتش دان در فرهنگ فارسی معین 1- منقل، اجاق . 2- تنور. 3- ظرفی مخصوص در آتشکده که در آن آتش مقدس افروزند.


تعبير خواب آتش دان به روايت ابن سیرین
آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن آتش دان آهنين بود، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبين است، دلیل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود، اگر آتش دان از گل است، دليل كند كه آن زن از اهل گردنكشان باشد، و از مشركان نيز بود ...
تعبیر خواب آتش دان به روایت امام صادق (ع) 
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آتش دان به خواب بر دو وجه است: اول: زن خادمه، دوم: كنيزك. 0 0