تعبیر خواب آپارتمان
تعبیر خواب آپارتمان

تعبير خواب آپارتمان به روايت لوک اويتنهاو آپارتمان: دوستان خوب داشتن آپارتمان زيبا: احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد آپارتمان کوچک: تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود آپارتمان اجاره کردن: يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد بازديد کردن آپارتمان: تحولاتي خواهيد داشت


تعبير خواب آپارتمان درکتاب سرزمين روياها
 در يك آپارتمان هستيد: مراقب رقيب باشيد
مالك يك آپارتمان هستيد: مشاجره در فاميل
تنها در يك آپارتمان هستيد: تنهايي و ناكامي
با شخص ديگري در آپارتمان هستيد: آسايش در عشق
در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد: به شما هداياي پرارزشي خواهند داد.
خواب آپارتمان يك شخص ديگر: دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود.0 0