تعبیر خواب آبگوشت
 تعبیر خواب آبگوشت

 تعبیر خواب آبگوشت


تعبير خواب آبگوشت به روايت آنلی بیتون

1 - دیدن آبگوشت در خواب، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.
2 - اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانه تعلق خاطری پایدار است.
3 - اگر خواب ببیند، مشغول تهیه آبگوشت هستید، نشانه آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید.0 0