تعبیر خواب آبکامه
تعبیر خواب آبکامه

( نان و خورشی است از شیر، ماست، گندم ) « فرهنگ عمید »


تعبير خواب آبکامه به روايت ابن سیرین
 خوردن آبکامه در خواب بر رنج و بیماری تن دلالت دارد، اگر ببیند که آبکامه می خورد به اندازۀ آن بیماری می کشد.
تعبير خواب آبکامه به روايت کرمانی
 اگر ببیند که آبکامه ریخت یا از آن هیچ نخورد از غم و اندوهی خلاص می شود و اگر بیمار باشد شفا می یابد.
 تعبير خواب آبکامه به روايت امام صادق(ع)
خوردن آبکامه را بر پنج وجه گفته اند:
1- بیماری
2- غم و اندوه
3- خصومت و دشمنی
4- نیاز و حاجت
5- ناسازگاری با اهل و عیال .0 0