تعبیر خواب آبستنی
تعبیر خواب آبستنی

تعبير خواب آبستنی به روايت کرمانی اگر طفل نابالغی در خواب خود را آبستن ببیند چنانچه پسر باشد پدرش مال و نعمت به دست می آورد، و اگر دختر باشد مادرش.


تعبير خواب آبستنی به روايت ابن سیرین

 اگر کسی در خواب ببیند که شکم او مثل زن آبستن بزرگ شده است مال و نعمت به دست می آورد و هر چقدر شکم را بزرگتر ببیند مال بیشتری به دست خواهد آورد.0 0