تعبیر خواب آبرو
 تعبیر خواب آبرو

تعبير خواب آبرو به روايت لیلا برایت داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است.


تعبير خواب آبرو به روايت آنلی بیتون
اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبى را با کسانى تقسیم کردید، نشانگر آن است که خبر ناگوارى را به شما خواهند داد.
اگر آبروى کسى را بریزید، اوقات بدى خواهید داشت. عذرخواهى کردن به صورت رسمى از کسى، بیانگر این است که آدم با وجدانى هستید.0 0