تعبیر خواب آتش بازی
تعبیر خواب آتش بازی

تعبير خواب آتش بازی به روايت اچ میلر دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است.


تعبير خواب آتش بازی به روايت لوک اویتنهاو

 تماشای آن: به جشنی دعوت خواهید شد.

آتش بازی کردن: در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد.

تعبير خواب آتش بازی به روايت آنلی بیتون
اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی كسی جان خود را از دست نداده است، نشانه آن است كه با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما قراهم خواهد شد.
تعبير خواب آتش بازی درکتاب سرزمین رویاها
 خواب یک آتش بازی: یک بچه به زودی بدنیا می آید.
یک نمایش آتش بازی را تماشا می کنید: دیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر می کند.
یک نمایش آتش بازی را تماشا می کنید: شادی0 0