تعبیر خواب آتشکده
تعبیر خواب آتشکده

تعبير خواب آتشکده به روايت ابن سیرین آتشكده در خواب، جايگاه مكرره بود.


تعبیر خواب آتشکده به روایت ابراهيم كرماني
 آتشكده جايگاه مردم احمق و خالي بود. اگر بيند كه در آتشكده رفت و از آنجا چيزي به وي رسيد، دليل كند كه آن مقدار مذلت و خواري به وي رسد، ليكن از بدي برهد و سرانجام پشيماني خورد.0 0