تعبیر خواب آتشفشان
تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان


تعبير خواب آتشفشان به روايت آنلی بیتون

دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‌آن است که با کسانی مخالفت می کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد، زیر سؤال می برند.

دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‏ى مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما مى‏باشد.0 0