تعبیر خواب آتش سوزی
تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی


تعبير خواب آتش سوزی

 اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است که با وقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد.0 0