تعبیر خواب آخرین وداع
 تعبیر خواب آخرین وداع

تعبیر خواب آخرین وداع تعبیر خواب آخرین وداع


تعبير خواب آخرین وداع به روايت آنلي بيتون

آخرين وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.0 0